Algemene voorwaarden

Door een account te registreren bij Museumrooster.nl gaat u akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden voor het gebruik van deze website en de daarop beschikbare functionaliteit (hierna te noemen de Dienst).

Als u deze voorwaarden aangaat namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, verklaart u gemachtigd te zijn dit bedrijf of deze entiteit te binden aan deze voorwaarden. In dat geval heeft de term u of uw betrekking op dit bedrijf of deze entiteit.

Privacy en beveiliging

Het privacy- en beveiligingsbeleid van Museumrooster kan worden bekeken op museumrooster.nl/privacy. Voor de persoonsgegevens die wij verwerken houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Abonnement: rechten en beperkingen

Museumrooster verleent u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken binnen één organisatie uitsluitend voor het inroosteren van personeel. De e-mailfunctie mag uitsluitend gebruikt worden voor het communiceren met de eigen medewerkers.

U mag de Dienst niet in abonnement verstrekken, verkopen, doorverkopen, overbrengen, toewijzen, distribueren of anderszins commercieel benutten of op enigerlei wijze beschikbaar stellen aan derden.

Service Level Agreement

Museumrooster staat garant voor de beschikbaarheid van de Dienst van 99,8% op maandbasis. Dit geldt uitsluitend voor zover het om de servers en internetverbinding van Museumrooster zelf gaat.

Bij het niet-behalen van deze overeengekomen beschikbaarheid betaalt Museumrooster aan de afnemer één dag van het abonnement terug per uur waarmee de vermeldde beschikbaarheid wordt overschreden, met een totaal maximum van één kalendermaand.

Downtime wordt berekend vanaf het begin dat de afnemer of Museumrooster zelf melding maakt van de storing en loopt tot en met de hersteltijd. Een claim dient binnen 30 dagen nadat het herstel is voltooid te zijn gecommuniceerd aan Museumrooster.

Aangekondigd onderhoud valt buiten de genoemde garantie. Onderhoud vindt voornamelijk 's nachts plaats en zal worden aangekondigd via ons Twitter-kanaal. U kunt op verzoek ook per e-mail een melding krijgen.

Verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersaccount en dient zich te houden aan alle toepasselijke wetten, verdragen en fatsoensnormen in verband met uw gebruik van de Dienst. Dit betekent tevens dat u zelf verantwoordelijk bent voor het veilig bewaren van uw login-gegevens.

Persoonsinformatie en -gegevens

Museumrooster is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke u naar de Dienst verzendt tijdens uw gebruik van de Dienst (zijnde "persooonsgegevens"). U, en niet Museumrooster, bent zelf verantwoordelijk voor deze gegevens. U zult de aangeleverde gegevens altijd aanleveren met in achtneming van de geldende wetgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Museumrooster verricht de online Dienst als ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Museumrooster is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwijdering, correctie, vernietiging, beschadiging, verlies of onvermogen tot opslaan van deze gegevens.

Intellectueel eigendom

Alleen Museumrooster bezit alle rechten, aanspraken en belangen, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, in en op de software en inhoud van de Dienst en eventuele suggesties, ideeën, verzoeken om verbeteringen, feedback, aanbevelingen of andere informatie die u of enige andere partij hebt ingediend in verband met de Dienst. De naam Museumrooster, het logo en de productnamen gerelateerd aan de Dienst zijn handelsmerken van Museumrooster en voor het gebruik hiervan wordt geen recht of licentie verleend.

Tarieven: kosten en betaling

Museumrooster behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen en op enig moment nieuwe kosten te introduceren, waarvan u uiterlijk 30 dagen van tevoren per e-mail op de hoogte wordt gesteld.

Kostenberekening en facturering

De abonnementskosten worden per maand achteraf gecalculeerd op basis van het maximaal aantal actieve gebruikers die maand. Facturering geschiedt per maand.

Wanbetaling en opschorting

Museumrooster behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Dienst op te schorten als uw account een achterstallig saldo heeft (betalingsachterstand). Er zal altijd eerst geprobeerd worden om in overleg tot een betalingsregeling te komen.

Abonnementen: Beëindiging

U kunt een (betaald) abonnement zelf beëindigen door het account op te heffen door middel van een verzoek daartoe per post of per e-mail naar Museumrooster te sturen. U betaalt tot en met de maand waarin dit verzoek bij Museumrooster is binnengekomen. De opzegging dient te geschieden door een hiertoe gemachtigd persoon. Na bevestiging door Museumrooster zal het abonnement per beëindigingdatum ontbonden worden. Museumrooster kan de dienstverlening staken door minimaal zes (6) maanden voor de beëindiging van de dienst per email of schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Museumrooster stelt u de Dienst tot dertig (30) dagen na beëindigingdatum beschikbaar om uw in de Dienst vastgelegde persoonsgegevens en eventuele overige data te extraheren en veilig te stellen. U stemt ermee in en verklaart dat Museumrooster niet verplicht is om deze persoonsgegevens en data langer dan dertig dagen te bewaren en dat deze gegevens dertig dagen na beëindigingdatum verwijderd kunnen worden.

Gegronde beëindiging

Museumrooster kan een gratis account op elk moment naar eigen inzicht beëindigen. U stemt ermee in en accepteert dat Museumrooster niet verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren en deze gegevens na 30 dagen kan verwijderen.

Disclaimer van garanties

Museumrooster doet geen enkele verklaring en verleent geen enkele garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, kwaliteit, geschiktheid, correctheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Dienst of enige andere inhoud. Museumrooster en haar bestuurders verklaren en garanderen niet dat (a) het gebruik van de Dienst veilig, tijdig, ononderbroken of vrij van fouten is of de Dienst werkt in combinatie met andere hardware, software, systemen of gegevens, (b) de Dienst voldoet aan uw vereisten of verwachtingen, (c) opgeslagen gegevens nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (d) de kwaliteit van producten, services, gegevens of ander materialen die door u zijn aangeschaft of verkregen via de Dienst voldoen aan uw vereisten of verwachtingen, (e) fouten of storingen worden gecorrigeerd of (f) de Dienst en de server(s) waarmee de Dienst beschikbaar wordt gemaakt, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn. De Dienst en alle inhoud worden verstrekt zonder enige garantie ("as is"). Alle voorwaarden, verklaringen en garanties, stilzwijgend, impliciet, statutair voorgeschreven of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete garantie ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet-inbreukmakende karakter van de rechten van derden, worden hierbij uitgesloten door Museumrooster en haar bestuurders voor zover dit is toegestaan volgens toepasselijk recht.

Internetvertragingen

Services van Museumrooster kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die eigen zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie. Museumrooster is niet verantwoordelijk voor vertragingen, storingen bij de levering of andere schade ten gevolge van deze problemen.

Aansprakelijkheid beperking

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid jegens een partij hoger zijn dan de bedragen die daadwerkelijk door u zijn betaald of die u bent verschuldigd in de twaalf (12) maanden direct voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de claim. In geen geval zijn een partij en haar abonnementgevers aansprakelijk jegens enige persoon voor indirecte, punitieve, speciale, incidentele, morele, gevolg- of andere schade van enigerlei aard (waaronder gegevensverlies, inkomsten- of winstderving of verlies van gebruik of een ander economisch voordeel) ten gevolge van of anderszins in verband met deze Dienst, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik of onvermogen tot gebruik van de Dienst, of voor enige inhoud die is verkregen van of via de Dienst, enige onderbreking, onnauwkeurigheid, fout of weglating in de inhoud, ongeacht de reden, zelfs niet als de partij die aansprakelijk is gesteld voor de schade en haar abonnementgevers zijn gewaarschuwd voor dergelijke schade.

Kennisgeving

Museumrooster kan kennisgevingen verzenden via een algemeen bericht via de Dienst, een e-mail naar uw e-mailadres dat in de accountgegevens van Museumrooster is geregistreerd of een brief die per post wordt verzonden naar het adres dat in de facturatiegegevens van Museumrooster is geregistreerd. Museumrooster gaat ervan uit dat een dergelijke kennisgeving na 48 uur (bij verzending per post) of 12 uur (bij verzending per e- mail) is ontvangen. U kunt op elk gewenst moment als volgt een kennisgeving sturen naar Museumrooster (waarbij deze kennisgeving wordt geacht te zijn overhandigd zodra Museumrooster deze ontvangt): per post is verzonden naar Museumrooster naar het volgende adres: Museumrooster, De Sitterlaan 9a, 2313 TJ, Leiden, Nederland, ter attentie van: de directie.

Wijziging van voorwaarden

Museumrooster behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze voorwaarden of het beleid in verband met de Dienst op enig moment te wijzigen. Museumrooster zal u minstens dertig (30) dagen voordat dergelijke nieuwe voorwaarden van kracht worden per post of per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. Als u na het ingaan van de nieuwe voorwaarden de Dienst blijft gebruiken, betekent dit dat u met deze wijzigingen instemt.

Als u vragen over deze voorwaarden heeft of aanvullende informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@museumrooster.nl.